STTTên dịch vụMã BHGiá thu phíGiá BHChênhGiá VIPMiễn Giảm
150% Ngày giường HSCCK02.1907290.0000290.000580.0000
250% Ngày giường phòng 1 BN ngoại khoa loại 2K19.1933315.0000315.000630.0000
350% Ngày giường phòng 1 BN ngoại khoa loại 3K19.1939315.0000315.000630.0000
450% Ngày giường phòng 1 BN ngoại khoa loại 4K19.1945315.0000315.000630.0000
550% Ngày giường phòng 1 BN nội khoa loại 1K03.1912315.0000315.000630.0000
650% Ngày giường phòng 1 BN nội khoa loại 2K03.1918315.0000315.000630.0000
750% Ngày giường phòng 2 BN ngoại khoa loại 2K19.1933240.0000240.000480.0000
850% Ngày giường phòng 2 BN ngoại khoa loại 3K19.1939240.0000240.000480.0000
950% Ngày giường phòng 2 BN ngoại khoa loại 4K19.1945240.0000240.000480.0000
1050% Ngày giường phòng 2 BN nội khoa loại 1K03.1912240.0000240.000480.0000
1150% Ngày giường phòng 2 BN nội khoa loại 2K03.1918240.0000240.000480.0000
1250% Ngày giường phòng 3 BN ngoại khoa loại 2K19.1933190.0000190.000380.0000
1350% Ngày giường phòng 3 BN ngoại khoa loại 3K19.1939190.0000190.000380.0000
1450% Ngày giường phòng 3 BN ngoại khoa loại 4K19.1945190.0000190.000380.0000
1550% Ngày giường phòng 3 BN nội khoa loại 1K03.1912190.0000190.000380.0000
1650% Ngày giường phòng 3 BN nội khoa loại 2K03.1918190.0000190.000380.0000
17Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứuK02.1907580.000282.000298.000870.000298.000
18Giường Hồi sức cấp cứu Hạng III – Khoa NhiK18.1907580.000282.000298.000870.000298.000
19Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [phòng 1 BN]K19.1933630.000198.300431.700945.0000
20Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [phòng 2 BN]K19.1933480.000198.300281.700960.000281.700
21Giường Ngoại khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [phòng 3 BN ]K19.1933380.000198.300181.700760.000181.700
22Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [phòng 1 BN ]K19.1939630.000175.600454.400945.0000
23Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [phòng 2 BN ]K19.1939480.000175.600304.400960.000304.400
24Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [phòng 3 BN ]K19.1939380.000175.600204.400760.000204.400
25Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [ phòng 2 BN, mổ]K27.1939480.000175.600304.400960.000330.900
26Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [phòng 1 BN, mổ]K27.1939630.000175.600454.400945.0000
27Giường Ngoại khoa loại 3 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [phòng 3 BN, mổ ]K27.1939380.000175.600204.400760.000230.900
28Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [phòng 1 BN ]K19.1945630.000148.600481.400945.0000
29Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [phòng 2 BN]K19.1945480.000148.600331.400960.000331.400
30Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [phòng 3 BN]K19.1945380.000148.600231.400760.000231.400
31Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [ phòng 1BN]K27.1945630.000148.600481.400945.0000
32Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [Phòng 2BN]K27.1945480.000148.600331.400960.000331.400
33Giường Ngoại khoa loại 4 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [phòng 3 BN ]K27.1945380.000148.600231.400760.000231.400
34Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [ phòng 1 BN]K18.1912630.000171.100458.900945.0000
35Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [phòng 2 BN]K18.1912480.000171.100308.900960.000308.900
36Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Nhi [phòng 3 BN]K18.1912380.000171.100208.900760.000208.900
37Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Hồi sức cấp cứuK02.1918480.000149.100330.900960.000330.900
38Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [ phòng 1 BN, không mổ ]K19.1918630.000149.100480.900945.0000
39Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [ phòng 3 BN, không mổ ]K19.1918380.000149.100230.900760.000230.900
40Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Ngoại tổng hợp [phòng 2 BN, không mổ]K19.1918480.000149.100330.900960.000330.900
41Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [phòng 1 BN]K03.1918630.000149.100480.900945.0000
42Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [phòng 2 BN]K03.1918480.000149.100330.900960.000330.900
43Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa nội tổng hợp [phòng 3 BN ]K03.1918380.000149.100230.900760.000230.900
44Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [phòng 2 BN – không mổ]K27.1918480.000149.100330.900960.000330.900
45Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản [phòng 3 BN – không mổ]K27.1918380.000149.100230.900760.000230.900
46Giường Nội khoa loại 2 Hạng III – Khoa Phụ – Sản[phòng 1 BN – không mổ]K27.1918630.000149.100480.900945.0000
47Ngày giường bệnh cho người nước ngoài 1.100.00001.100.0001.320.0000
48Ngày giường cho BN Holter điện tim/Holter huyết áp 200.0000200.000400.0000
49Ngày giường cho BN Holter điện tim/Holter huyết áp 200.0000200.000400.0000
50Ngày giường điều trị [ phòng VIP trọn gói] 1.400.00001.400.0001.680.0000
51Ngày giường hồi sức cấp cứu dưới 2h 150.0000150.000300.0000
52Ngày giường hồi sức cấp cứu trên 2h – 4h 265.0000265.000530.0000
53Ngày giường hồi sức cấp cứu trên 4h – 6h 430.0000430.000860.0000
54Ngày giường hồi sức cấp cứu trên 6h – 8h 530.0000530.000795.0000
55Ngày giường phòng 2 người cho người nhà BN và ĐT khác 450.0000450.000900.0000
56Ngày giường phòng 3 người cho người nhà BN và ĐT khác 350.0000350.000700.0000
57Ngày giường phòng ngoại khoa loại 2 [vip] 630.0000630.000945.0000
58Ngày giường phòng ngoại khoa loại 3 [vip] 630.0000630.000945.0000
59Ngày giường phòng ngoại khoa loại 4 [vip] 630.0000630.000945.0000
60Ngày giường phòng nội khoa loại 1 [vip] 630.0000630.000945.0000
61Ngày giường phòng nội khoa loại 2 [ sản không mổ] [vip] 630.0000630.000945.0000
62Ngày giường phòng nội khoa loại 2 [vip] 630.0000630.000945.0000
63Phí người nhà ra vào viện chăm sóc BN 30.000030.00090.0000