STTTên dịch vụMã BHGiá thu phíGiá BHChênhGiá VIPMiễn Giảm
1Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang01.0160.0210200.00090.100109.900400.000109.900
2Đặt sonde bàng quang02.0188.0210120.00090.10029.900240.00029.900
4Kỹ thuật ho khạc đờm bằng khí dung nước muối ưu trương 30.000030.00090.0000
5Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) 400.0000400.000800.0000
6Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) 740.0000740.0001.110.0000
7Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) 400.0000400.000800.0000
8Nghiệm pháp Atropin02.0111.1798350.000198.000152.000700.000152.000
9Nong niệu đạo và đặt sonde đái02.0211.0156400.000241.000159.000800.000159.000
10Rửa bàng quang02.0233.0158215.000198.00017.000430.00017.000
11Thắt trĩ từ búi thứ 3 trở lên (PT) 1.000.00001.000.0001.500.0000
12Thử test kháng sinh 20.000020.00060.0000
13Thụt tháo01.0221.0211200.00082.100117.900400.000117.900
14Thụt thuốc qua đường hậu môn [Bibonlax] 40.000040.000120.0000
15Thụt thuốc qua đường hậu môn [Fleet Enema] 90.000090.000180.0000
16Thụt thuốc qua đường hậu môn [Fleet Enema] [nhi] 70.000070.000140.0000